Regulamin ogólny Summer Patrol

1. W evencie udział mogą wziąć właściciele samochodów, jak i osoby, które nie posiadają własnego pojazdu – uczestniczą wtedy na zasadach pasażera. Wyjazd ma charakter turystyczno–krajoznawczy. Wyjazd nie jest rajdem samochodowym i wykluczone są na nim wszelkie formy rywalizacji. Wyjazd nie jest usługą przewodnicką, jest eventem motoryzacyjnym i każdy jego uczestnik ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Całkowitą odpowiedzialność za obecne na evencie osoby nieletnie ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Wszyscy uczestnicy poruszają się na wyprawie wg. ustalonych zasad z Ogranizatorem.

3. Każdy uczestnik wybierający się swoim samochodem ma obowiązek posiadać aktualne badanie techniczne, ubezpieczenie OC, wszelkie inne dokumenty wymagane w kraju docelowym oraz w krajach, przez które przejeżdża a przede wszystkim sprawne technicznie auto, przygotowane do poruszania się po drogach. W przypadku awarii, którą da się usunąć na miejscu, właściciel dokonuje naprawy we własnym zakresie. W przypadku awarii samochodu uniemożliwiającej kontynuację jazdy, jeśli jest to fizycznie możliwe organizator pomoże w dotarciu do najbliższego miasta lub mechanika. Uczestnik, któremu awaria samochodu nie pozwoli na kontynuowanie dalszego udziału w evencie nie będzie rościł sobie prawa do zwrotów pieniężnych od organizatora. Organizator dopuszcza możliwość przyjęcia do swoich samochodów osób z uszkodzonego samochodu, w miarę dostępności miejsc. Ewentualne dodatkowe opłaty ustala Organizator.

4. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz poszanowania tzw. „praw lokalnych”.

5. Każdy uczestnik musi stosować się do zaleceń Organizatora eventu pod rygorem wykluczenia z niej bez możliwości odwołania się od decyzji lub zwrotu jakichkolwiek kosztów.

6. Trasa imprezy jest wyznaczona przez Organizatora. Z uwagi na charakter eventu, Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa przejazdu na wszystkich trasach. Nieprzewidywalność warunków oraz przyrody powoduje, że niektóre odcinki trasy zmieniają się w skutek opadów, lawin błotnych, zrywki drewna itp. i mogą stać się przez to bardzo trudne lub nieprzejezdne. Nie należy podejmować samodzielnych i ryzykownych prób przejazdu bez uzgodnienia z Organizatorem. Jednocześnie każdy uczestnik oświadcza, iż zdaje sobie sprawy, że takie pojęcia jak bezpieczeństwo są subiektywne i zależą w równiej mierze od otaczających warunków, jak i od przygotowania samochodu oraz umiejętności i doświadczenia kierowcy. Ewentualne objazdy i podziały grupy zarządza Organizator. W sytuacji odmowy przejazdu przez któregoś z uczestników, Organizator wskaże mu alternatywne trasy, które uczestnik pokonuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Od tego momentu do czasu ponownego spotkania Organizator nie ma wpływu na działania uczestnika.

7. Organizator informuje, iż może wprowadzić zmiany w programie imprezy z uwagi na warunki pogodowe lub na polecenie władz lokalnych lub państwa, na którego terenie odbywa się wyprawa.

8. Jakiekolwiek niszczenie i zaśmiecanie przyrody, naruszanie własności prywatnej, jazda poza zalecanymi przez Organizatora trasami naraża uczestnika na sankcje ze strony lokalnych służb.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne w samochodach, jak również nie ponosi odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestników i osób trzecich. Zalecamy wzmożoną ostrożność podczas eventu.

10. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za przewinienia wobec prawa panującego na terenie kraju, w którym przebywa podczas trwania eventu, odpowiada za siebie samodzielnie przed służbami porządkowymi.

11. Każdy uczestnik eventu zobowiązuje się do zgodnej współpracy z grupą i Organizatorem. Zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i odnosić się do innych uczestników wyjazdu w sposób kulturalny i z szacunkiem, jak również do szczególnego poszanowania mieszkańców kraju, w którym gości. W przypadku łamania w/w zasad, przeszkadzania innym uczestnikom lub Organizatorowi, notorycznego opóźniania grupy, niedostosowania się do programu uczestnik może zostać wykluczony z wyjazdu przez Organizatora, bez jakiejkolwiek możliwości odwołania. Wykluczony uczestnik nie może żądać zwrotu jakichkolwiek kosztów. Zabrania się również, aby taki uczestnik podążał dalej za grupą „na własną rękę”.

12. Biorący w SUMMER PATROL’u oświadcza, iż jest świadomy, że udział w evencie może spowodować zagrożenie jego zdrowia lub życia, a także może stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia osób trzecich. Oświadcza zatem, iż biorąc udział w imprezie ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę swojego zdrowia, życia, ewentualne straty materialne, a także za utratę zdrowia, życia i straty materialne osób podlegających jego opiece i biorących udział w w/w formie aktywności oraz osób trzecich niebiorących udziału w tym spotkaniu, a które w jakikolwiek sposób ucierpiałyby w wyniku moich działań. Oświadczenie niniejsze dotyczy również wszelkich innych form aktywności outdoorowej będącej w programie wyjazdu. Potwierdzenie i respektowanie ww. nie wymaga złożenia podpisu a potwierdzeniem w tej sytuacji ww. pozostaje zakupiony bilet an event. Jednocześnie dokonując zapłaty za bilet, uczestnik zrzeka się praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko Organizatorowi w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z eventem, w tym jakimkolwiek uszczerbkiem na zdrowiu czy stracie materialnej.


OŚWIADCZENIE FOTO
Niniejszym, każdy biorący udział w SUMMER PATROL na zasadach zakupu biletu, udziela CABRIO POLAND nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie i terytorialnie zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku i wizerunku będących pod jego opieką osób niepełnoletnich, utrwalonego podczas fotografowania eventu, w zakresie utrwalenia, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, wystawienia, wywieszania, wyświetlania, wydruku, nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, opublikowania na stronach internetowych i nadania w korespondencji elektronicznej. CABRIO POLAND przysługuje prawo do swobodnej modyfikacji wizerunku i jego kontekstu oraz wykorzystania tak zmodyfikowanego wizerunku w sposób określony powyżej.

Najbliższe wydarzenia