Regulamin 5. Międzynarodowego Festivalu Cabrio Poland 2020

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników (dalej „Uczestnicy”) V Międzynarodowego FESTIVALU CABRIO POLAND 2020 (dalej„FESTIVAL”).

b) Wjazd na teren FESTIVALU oznacza akceptacje poniższego regulaminu.

c) Każda osoba przebywająca na terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

II  CEL FESTIVALU

1. Celem wydarzenia jest propagowanie kultury samochodów typu cabrio wśród uczestników FESTIVALU.

III  ORGANIZATOR FESTIVALU

1. Organizatorem Festivalu jest FUNDACJA CABRIO POLAND z siedzibą przy ul. 28 czerwca 1956 nr 406 lok. 2.28 w Poznaniu (dalej „Organizator”).

IV  TERMIN I MIEJSCE FESTIVALU

 1. FESTIVAL odbywa się w dniach 1-2 sierpnia 2020roku.

V  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Aby zostać Uczestnikiem FESTIVALU należy posiadać bilet na V MIĘDZYNARODOWY FESTIVAL CABRIO POLAND 2020.
 2. FESTIVAL  ma charakter zamknięty co oznacza że na TEREN mogą wjeżdżać tylko samochody z grupy cabrio.
 3. Członkowie klubów samochodowych zgłaszają się do udziału w FESTIVALU na preferencyjnych warunkach, ustalonych indywidualnie zorganizatorem.
 4. Każdy z uczestników FESTIVALU, w tym osoby odwiedzające teren FESTIVALU wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na portalach społecznościowych, Internecie, mediach internetowych i drukowanych, telewizyjnych itd.
 5. Na teren FETIVALU nie wolno wnosić, ulotek, flag, innych materiałów reklamowych, bez zgody organizatora. Każdorazowe naruszenie tego zapisu, spowoduje natychmiastowe usunięcie wszelkich narzędzi reklamowych z terenu imprezy, zgłoszenie naruszenia organom ścigania oraz podjęcie kroków prawnych w celu zadośćucznienia poniesionych strat przez organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo w tej sytuacji wezwania służb porządkowych.

VI  PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu FESTIVALU bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania służb porządkowych.
 2. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na FESTIVALU pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania FESTIVALU Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 3. Wszyscy uczestnicy FESTIVALU zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora FESTIVALU lub służby porządkowe.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.
 5. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt1.niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników FESTIVALU, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska (drift na trawie, ulicach etc) naturalnego w miejscu trwania FESTIVAL.
 6. Na terenie FESTIVALU obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, „palenia gumy”, „kręcenia silników do odcinki”, itp.
 7. Na terenie FESTIVALU obowiązuje zakaz puszczania głośnej muzyki z samochodu. Klimat muzyczny będzie zapewniany przez artystów oraz DJ-a.
 8. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników FESTIVALU.
 9. Organizator FESTIVALU może odmówić wstępu na teren zlotu oraz przebywania na nim osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.

d) które nie przestrzegają regulaminu FESTIVALU.

Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

10. Organizatorzy FESTIVALU nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie FESTIVALU

11. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie FESTIVALU.

12. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

VII  PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych.
 2. Na ternie FESTIVALU i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
 3. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora FESTIVALU.
 4. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń nie jest dozwolony.
 5. Za szkody osób i rzeczy powstałe w trakcie FESTIVALU Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas FESTIVALU odpowiada osoba, która je wyrządziła.