4.1 C
Poznań
20 stycznia 2021

CABRIO AWARDS 2020

Wybieramy najlepsze cabriolety roku! Już dziś weź udział w naszym plebiscycie! Oddaj głos na najlepsze cabriolety roku, to od Ciebie zależy, które z nich zdobędą tytuł CABRIO AWARDS 2020.

Zasady

Rozpoczynamy nasz nowy plebiscyt CABRIO AWARDS 2020. Redakcja CABRIO MAGAZYNU nominowała do plebiscytu 70 aut w 5 kategoriach. Są to min. tegoroczne debiuty, cabriolety, które zostaną oficjalnie zaprezentowane do 31.12.2020 roku, i które pojawią się na Gali CABRIO AWARDS 2021. Wyboru najlepszych cabrioletów dokonujecie Wy, czyli nasi Czytelnicy. To od Was zależy, które cabriolety zdobędą najwyższe uznanie. Oddajecie głos na jeden cabriolet w każdej z 5 kategorii. By wziąć udział w losowaniu nagrody, należy wziąć udział w Gali CABRIO AWARDS 2020. Głosowanie trwa od 31 grudnia 2020 od godz. 12.00. Wyniki plebiscytu ogłosimy w specjalnym wydaniu CABRIO MAGAZYNU w styczniu 21.01.2021 roku.

NAJPOPULARNIEJSZE

NAJMODNIEJSZE

MIEJSKI

LUKSUSOWY

KLASYK

Regulamin

Postanowienia ogólne.

 1. Plebiscyt CABRIO AWARDS (zwany dalej „Plebiscytem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Fundację CABRIO POLAND (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Plebiscytu.
 2. Fundatorem nagród w Plebiscycie jest Fundacja CABRIO POLAND
 3. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:
  a) pracowników oraz osób fizycznych stale współpracujących z Fundacją, zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora
  b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
  c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Czas trwania Plebiscytu

Plebiscyt jest organizowany przez Organizatora w dniach od 25 stycznia 2020 roku od godz. 12.00, do 31 grudnia do godz. 11:59 (dalej „Czas Trwania Plebiscytu”).

Komisja Plebiscytowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Plebiscytu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Plebiscytową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

Przebieg Plebiscytu

 1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej popularnych modeli samochodów w 5 kategoriach z propozycji przedstawionych przez Organizatora. Zwycięzcami są modele samochodów, które otrzymają największą liczbę głosów w poszczególnych kategoriach opisanych szczegółowo na stronie internetowej Plebiscytu https://cabriomagazyn.pl/cabrio-awards-2020 [dalej: „Strona Internetowa Plebiscytu”] w Czasie Trwania Plebiscytu.
 2. Zgłoszenia nadsyłane są przez uczestników Plebiscytu za pomocą formularza na stronie 
 3. Uczestnikami Plebiscytu mogą być osoby pełnoletnie, które w Czasie Trwania Plebiscytu prześlą prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Plebiscytu oraz spełnią warunki Plebiscytu określone w Regulaminie. Spełnienie przesłanek opisanych powyżej oznacza przystąpienie do Plebiscytu oraz akceptację jego warunków.
 4. Propozycje kandydatów do Plebiscytu zostaną przedstawione na stronie internetowej CABRIO MAGAZYN 12.01.2021 w formie zdjęć wraz z podpisami. Każde zdjęcie samochodu-kandydata ma przyporządkowany numer.
 5. Wzięcie udziału w Plebiscycie przez oddanie głosu online (zgłoszenie poprzez formularz) wymaga wskazania ośmiu wybranych kandydatów, po jednym z każdej kategorii, odpowiedzi na pytanie otwarte: „Który z wybranych cabrioletów uważasz za premierę roku? Opisz dlaczego.” oraz podania wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych niezbędnych do uzyskania kontaktu w przypadku wygranej.
 6. Każdy uczestnik Plebiscytu może przesłać zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Plebiscytu tylko jeden raz. Tylko poprawnie oddane zgłoszenia będą uwzględnione przy przyznaniu nagród dla Uczestników.
 7. Po zakończeniu Czasu Trwania Plebiscytu spośród wszystkich osób, które nadeślą zgłoszenia do Plebiscytu za pomocą formularza online, Komisja Plebiscytowa wybierze 4 laureatów. Kryterium wyłonienia laureatów: najciekawsze zdaniem Komisji odpowiedzi na pytanie otwarte z wszystkich zgłoszeń do Plebiscytu przesłanych przez uczestników.
 8. Ponadto Komisja stworzy listę laureatów rezerwowych, na której znajdzie się 15 Uczestników. Lista rezerwowa zostanie wykorzystana w sytuacji określonej w pkt. F ust. 3

Nagrody za udział w Plebiscycie

 1. W Plebiscycie przewidziano nagrodę dla jednej osoby [„Nagroda Główna”]. Laureat otrzyma Nagrodę Główną, na którą składają się:
  a) nagroda w formie rzeczowej: Bilet na wyprawę krajową organizowaną przez FUNDACJĘ CABRIO POLAND dla dwóch osób
  b) nagroda w formie pieniężnej, stanowiąca kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagrody Głównej, która przed jej wydaniem laureatowi zostanie potrącona na poczet zapłaty podatku, o którym mowa w pkt. 3) poniżej.
 2. W Plebiscycie przewidziano również dla 3 laureatów Nagrodę Dodatkową, na którą składają się:
  a) bilet na 6 Międzynarodowy Festival CABRIO POLAND 2021
  b) nagroda w formie pieniężnej, stanowiąca kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagrody Dodatkowej, która przed jej wydaniem laureatowi zostanie potrącona na poczet zapłaty podatku, o którym mowa w pkt. 3) poniżej.
 3. Organizator ma obowiązek zgodnie z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody Głównej obliczyć, pobrać od Zwycięzcy i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od łącznej wartości Nagrody.
 4. Wysłanie zgłoszenia internetowego przez uczestnika Plebiscytu oznacza, iż wyraża on zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) na liście Laureatów. W sytuacji, gdy laureat stanie się osobą nagrodzoną Nagrodą Główną w Plebiscycie wyraża on również zgodę na opublikowanie swojego wizerunku.
 5. Imię i nazwisko laureata opublikowane na https://cabriomagazyn.pl/cabrio-awards-2020 do dnia 12.01.2021 r.

Odbiór Nagród

 1. O przyznaniu nagrody Laureaci zostaną poinformowani mailowo – Organizator wyśle informację o wygranej na adres mailowy, podany w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt D2 Regulaminu.
 2. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Na odpowiedź od danego Laureata Organizator będzie czekać 7 (słownie: siedem) dni od momentu wysłania mu informacji mailowej, o której mowa w ust.1 powyżej.
 3. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać od Laureata, nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.
 4. Nagroda Główna zostanie przekazana osobiście laureatowi w terminie do 12.01.2021 r. w miejscu wskazanym przez Organizatora na terenie kraju, po przekazaniu Organizatorowi przez Laureata kwoty o której mowa w pkt E 4).

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Plebiscytu odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Plebiscytu ( np. nr telefonu) w ramach formularza oraz danych adresowych od Laureatów Nagród oraz Nagrody Głównej jest Organizator tj. Fundacja CABRIO POLAND
 3. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu, przetwarza dane osobowe Uczestników podane w trakcie trwania Plebiscytu zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. W celu technicznej realizacji wysyłki Nagród, dane adresowe Laureatów Nagród zostaną udostępnione firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu (Regulamin) – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym powyżej przez okres realizacji Plebiscytu (umowa) i mogą być przetwarzane do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (6lat) a w przypadku danych osobowych Laureatów Nagród i Nagrody Głównej, którym wydano nagrody – dane są przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i o rachunkowości.H.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Plebiscytu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Plebiscytu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Plebiscytu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Plebiscytu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
  b) nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
  c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe
 3. Poprzez zgłoszenie udziału w Plebiscycie Laureat otrzymujący Nagrodę Główną oświadcza, że wyraża bezpłatną i bezterminową zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora, w ramach przeprowadzonego Plebiscytu, w szczególności na stronach internetowych należących do Fundacji CABRIO POLNAD
 4. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem najpóźniej do czternastu dni od daty zakończenia Czasu Trwania Plebiscytu. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie czternastu dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Zgłaszając swój udział w Plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.
 6. Postanowienia niniejszego regulaminu Plebiscytu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Plebiscytowej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług internetowych a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
 8. Niniejszy regulamin Plebiscytu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://cabriomagazyn.pl, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Plebiscytu, w tym treści niniejszego regulaminu Plebiscytu w trakcie trwania Plebiscytu z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla Uczestników Plebiscytu niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu.

Poznań 01.2020

0
Twój koszyk